IS DSCN5482„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowej informuje o realizacji projektu pn. „Wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Klonowej”.

Celem Projektu jest umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz poprawienie infrastruktury świetlicy poprzez wykonanie wymiany pokrycia dachowego  budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Klonowej.

 

 

Realizacja Projektu jest zgodna z celami LSR Stowarzyszenia LGD " Między Prosną a Wartą". Projekt realizuje cel ogólny: Budowanie aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców , cel szczegółowy  Nr 1 - podnoszenie warunków życia mieszkańców poprzez poprawę  stanu infrastruktury publicznej oraz rozwijanie kulturalnej, sportowej i społecznej aktywności mieszkańców oraz promocję oferty turystycznej  regionu. Działanie wpisuje się w przedsięwzięcie B tj. rozbudowa bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej. Projekt będzie oddziaływał na całą społeczność lokalną, ponieważ  teren na którym będzie realizowany jest miejscem publicznym, ogólnie dostępnym, szczególnie dla dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych z terenu miejscowości Klonowa  jak i mieszkańców całej Gminy Klonowa.   

Projekt pn. „Wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Klonowej”  będzie polegał na demontażu starego pokrycia, ułożeniu membrany, wykonaniu pasa nadrynnowego oraz położeniu nowej blachy trapezowej.

Rezultatem projektu będzie zwiększenie liczby organizowanych imprez i spotkań w świetlicy wiejskiej. Od prawie 100 lat działa przy OSP w Klonowej wielopokoleniowa Orkiestra Dęta, która ćwiczy w pomieszczeniach  świetlicy wiejskiej przy OSP w Klonowej. Działa tu również Koło Gospodyń Wiejskich, które jest organizatorem  wielu inicjatyw obywatelskich (szkolenia , warsztaty). Po zakończeniu realizacji projektu świetlica będzie wykorzystywana  przez młodzież i lokalną społeczność  na cele kulturalne, sportowe, różnego rodzaju  warsztaty, szkolenia promujące zdrowy tryb życia, aktywny wypoczynek i rekreację.  Członkowie KGW  z wielką przyjemnością będą spotykać się w  świetlicy, kontynuować swoją działalność i rozszerzać ją.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowej złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i tym samym wyłoniony do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 57 356,98 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 36 281,00 zł.  

       Prezes Zarządu OSP w Klonowej 

                                                                                                                  /-/ Ryszard Lar